Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, s belül a könyvtári használat feltételeit, a könyvtárhasználók jogait és kötelezettségeit.

Az 56. par. (1.) bekezdése kimondja, hogy a könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére, mivel a makói József Attila Városi Könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár, így szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja.

 

A könyvtár fenntartója: Makó Város Önkormányzata

 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Szolgáltatóhelyek neve és címe:

 Felnőtt könyvtár: 6900 Makó, Deák Ferenc u. 2.

 Tel./Fax: 212-253

 E-Mail: konyvtar@mako.hu

 Gyermekkönyvtár: 6900 Makó, Széchenyi tér 6.

 Újvárosi Klubház: 6900 Makó, Justh Gyula u. 23.

1. Általános szabályok:

·        A könyvtárlátogatók számára a ruhatár használata ingyenes és kötelező. Táskával és csomaggal az olvasói térbe bemenni nem szabad.

·        Az intézmény egész területén tilos a dohányzás, az olvasói terekben nem szabad étkezni, inni. A könyvtár előterében lévő italautomatát csak ott használhatják a látogatók.

·        Az olvasói terekben a mobiltelefon használatát kerüljék a látogatók, ennek használata az előterében engedélyezett.

·        A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a használó regisztráltassa magát (kivétel: a térítésmentes szolgáltatások igénybevevői)

2. Szolgáltatások

2.1.Térítésmentes szolgáltatások

-         könyvtárlátogatás,

-         a könyvtár által kijelölt gyűjteményrész helybenhasználata (folyóiratok)

-         az állományfeltáró eszközök használata

-         információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

-         rendezvények látogatása

 

2.2. Térítéses szolgáltatások

2.2.1.Beiratkozás

A beiratkozáshoz szükséges, hogy a szolgáltatást igénybe vevő érvényes személyi igazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy útlevéllel igazolja az alábbi adatait: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állandó és ideiglenes lakcíme, személyi vagy diákigazolványának száma.

Az elérhetőség miatt könyvtárunk kéri még a foglalkozást, a telefonszámot vagy e-mail címet. E két utóbbi adat megadása nem kötelező.

Az 18 éven aluli használóktól az értük jótállást vállalótól (szülő) is kérjük ezeket az adatokat. A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

Az olvasói adatokat a könyvtár számítógépes adatbázisban rögzíti. A felvett adatok kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja ki, nem hozhatja nyilvánosságra. Az adatok jogszabály szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

A beiratkozási díj 12 hónapra érvényes. A kedvezményekre való jogosultságot igazolni kell (érvényes diákigazolvány, közgyűjteményi és közművelődési dolgozók részére kiadott igazolvány).

Mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól:

-         a 16 éven aluli diákok

-         a nyugdíjasok

-         közgyűjteményi dolgozók

Az aktuális beiratkozási díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A beiratkozott olvasók olvasójegyet kapnak, amely az olvasó egyedi azonosítóját, nevét és születési dátumát valamint a könyvtár adatait tartalmazza. Az elveszett olvasójegyet a könyvtár térítési díj ellenében pótolja. Az elvesztéséből eredő kár az olvasót terheli. Az olvasójegyet csak a tulajdonosa használhatja. Ha másnak átadja és abból kár keletkezik, az az olvasójegy tulajdonosát terheli.

2.2.2. Kölcsönzés

A könyvtári dokumentumokat csak érvényes regisztrációval és olvasójeggyel lehet kölcsönözni, az olvasónál egyszerre csak 9 db dokumentum lehet

Könyvkölcsönzés

Kölcsönzési határidők:

- könyvek: 7 db könyv - 35 nap (5 hét) - kölcsönzési határidővel

- rövid kölcsönzéses könyvek: max. 2 db könyv - 7 nap kölcsönzési határidővel

Amennyiben előjegyzés nincs, akkor a fenti kölcsönzésű könyvek határideje egy alkalommal meghosszabbítható!

Különleges besorolású dokumentumok kölcsönzési határideje:

- kézikönyvek: max. 2 db könyv, 3 nap kölcsönzési határidővel

- helytörténet: max. 2 db könyv, 1 nap kölcsönzési határidővel

Ezeknél a dokumentumoknál hosszabbítási lehetőség nincs!

Az olvasó kérésére előjegyzést veszünk fel az éppen kölcsönzés alatt levő könyvekre, beérkezésekor értesítjük az olvasót.

·        Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár állományában nem található dokumentumokat más könyvtártól – az olvasó kérésére – megkérjük. A küldő könyvtár által a szolgáltatásért kért térítési díj – amennyiben nem az ODR tagja – az olvasót terheli, ezért előzetesen a várható költségek vállalásáról írásban (nyomtatványon) nyilatkozni kell. Amennyiben a küldő könyvtár az eredeti dokumentum helyett, kérésre - térítési díj felszámolásával – másolatot küld, annak költsége az olvasót terheli.

A könyvtárközi kéréseket legkésőbb 48 órán belül továbbítni kell.

·        Folyóiratkölcsönzés

Egy alkalommal 5 db folyóirat kölcsönözhető egy hét időtartamra. Az aktuális számok csak helyben használhatók illetve csak a hétvégén, zárástól nyitásig kölcsönözhetők.

·        Zenei állomány kölcsönzése

Egy alkalommal 2 db CD-lemez kölcsönözhető, 7 nap időtartamra. A kölcsönzési határidő nem hosszabbítható.

·        Kézikönyvek kölcsönzése

A kézikönyvek csak zárástól nyitásig, illetve hétvégén szombaton zárástól hétfő nyitásig kölcsönözhetők.

·        Helytörténeti anyag kölcsönzése

A helytörténeti dokumentumok általában nem kölcsönözhetők, de kivételes esetben egy napra kiadhatók.

·        Másolatkészítés

A könyvtár – olvasói kérésre – a nyomtatott és zenei dokumentumairól részletekben, magán célra másolatot készít. A szerző jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény értelmében csak részletek másolhatók, teljes dokumentum nem.

 

3. A könyvtárhasználók kötelezettségei

A könyvtárba beszerzett dokumentumok Makó város vagyonát képezik, ennek megfelelően a közös vagyon használatáért minden könyvtárhasználó felelősséggel tartozik.

Kártérítési kötelezettség

·        A könyvtár épültét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetésszerűen használni, az okozott kárt megtéríteni.

·        A könyvtár sérelmére elkövetett magatartás a könyvtári tagság felfüggesztésével jár.

 

·        Ha a kölcsönző a dokumentumot elveszítette vagy megrongálta, köteles ugyanazon mű ugyanazon kiadásának egy kifogástalan példányát a könyvtárnak beszolgáltatni. Ha a dokumentum beszerezhetetlen, a könyvtárat kártérítés illeti meg, amely az elveszett dokumentum aktuális beszerzési vagy piaci ára. A dokumentum értékét a könyvtáros állapítja meg a bolti vagy antikváriumi ár alapján.

 

4. Reklamáció

A könyvtárhasználó észrevételeivel, panaszaival a könyvtár igazgatójához valamint a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Osztályához fordulhat.

 

Makó, 2005. december 1.

 

  Mátó Erzsébet

 igazgató

 

 

 

 

 

 

1.      sz. melléklet

 

A 2006. január 1-től érvényes térítési díjak

 

1. Beiratkozási díjak:

-         felnőtt: 600,- Ft

-         16 éven felüli diák, munkanélküli, GYES-en lévő, háztartásbeli: 300,- Ft

 

Mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól:

-         16 éven aluliak

-         nyugdíjasok

-         közgyűjteményi dolgozók

 

2. Késedelmi díjak:

A határidő letelte után visszahozott dokumentumokért – a lejárati dátumtól kezdődően - késedelmi díjat számítunk fel az alábbiak szerint:

o       könyvek: 5,- Ft/nap

o       rövid kölcsönzésű könyvek: 30,- Ft/nap

o       kézikönyvek: 100,- Ft/nap

o       helytörténet: 100,- Ft/nap

o       CD-lemez: 30,- Ft/nap

o       könyvtárközi: 100,- Ft/db/nap

o       folyóirat: 10,- Ft/db/nap

Amennyiben az olvasó csak felszólításra hozza vissza a kikölcsönzött dokumentumokat, akkor 50,- Ft postaköltséget is felszámolunk!

 

3. Az olvasó által elveszített könyvek térítési díjai:

- A tárgyéven ill. az azt megelőző évben megjelent műnél: a bolti ár

- A tárgyév előtt 2-5 évvel előbb megjelent műnél: a beszerzési ár 2-szerese

- A tárgyév előtt 5 évvel korábban megjelent műnél: a beszerzési ár 10-szerese

- Ennél régebbi megjelenésű műnél: a beszerzési ár 10-szerese

4. Az elveszett olvasójegy pótlása: 500,- Ft

5. Előjegyzés díja: 100,- Ft/dokumentum

6. Könyvtárközi kölcsönzés (ha nem ODR-ből): 300,- Ft/db

-         értesítés a megérkezett dokumentum(ok)ról: 100,- Ft

7. Internethasználat: 100,- Ft/óra